การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมแสนหวี อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA การใช้ดุลพินิจในการประเมิน และจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้เข้าร่วมการจัดเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือ การประเมิน ITA 2567

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ทาง https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220

มร.ชร.จัดอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมอบนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดอบรมปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม รวมถึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรสายได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อช่วยกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่สุจริตและโปร่งใสตรวจสอบได้ ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี จ. เชียงราย

มร.ชร.จัดประชุมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแล้วยังมีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายงดรับของขวัญ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี ซึ่งได้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการงดรับของขวัญและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เดอะรีเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

มร.ชร.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาราชภัฏเชียงราย นำมีผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดดำเนินงานโดยกองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมยูโทเปีย เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับและการให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย