CRRU OTA.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตCRRU ITA. NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Aministrater

ITA News

2022-04-20 15:19:40

    ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ----------------------------------------------- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด...

อ่านเพิ่มเติม
Blog

มร.ชร.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

Aministrater

ITA News

2022-04-20 15:00:49

    เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาราชภัฏเชียงราย นำมีผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติก...

อ่านเพิ่มเติม

CRRU ITA PHOTO

ภาพกิจกรรม