การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติการให้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

หน่วยงานให้บริการต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66รวม
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0
2. บัณฑิตวิทยาลัย0
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0
4. กองพัฒนานักศึกษา355336314329178152127751053623213312985
5. กองคลัง0
6. กองบริหารงานบุคคล321351301054867859788102791111079
7. กองกลาง1141081171261029853661058481921146
รวมทั้งหมด0

จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ E-Service

ระบบ E-Serviceต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66รวม
112
รวมทั้งหมด0