การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมแสนหวี อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA การใช้ดุลพินิจในการประเมิน และจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง