การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้เข้าร่วมการจัดเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567