การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร.ชร.จัดอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมอบนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดอบรมปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม รวมถึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรสายได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อช่วยกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่สุจริตและโปร่งใสตรวจสอบได้ ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี จ. เชียงราย