การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติการให้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

หน่วยงานให้บริการต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67รวม
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0
2. บัณฑิตวิทยาลัย0
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ112
4. กองพัฒนานักศึกษา213
5. กองคลัง0
6. กองบริหารงานบุคคล0
7. กองกลาง0
รวมทั้งหมด0

จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ E-Service

ระบบ E-Serviceต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67รวม
112