การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร.ชร.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาราชภัฏเชียงราย นำมีผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดดำเนินงานโดยกองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมยูโทเปีย เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับและการให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย