การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • sornchai.mun@crru.ac.th

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • pairoj.dua@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • nawin.pro@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • jumrus@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • paweena.lee@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • suthat.kla@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • yingsak.pech@crru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • phuripat.kae@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • nualnapa.chu@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • anan.kae@crru.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • natthaphon.san@crru.ac.th

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

      ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังนี้
๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของประเทศ
๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง
๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อวมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อเรา

 เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

 โทร 053-776-000

 โทรสาร 053-776-001

 E-Mail: general@crru.ac.th

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แผนที่  https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/@19.980383,99.850293,14z/data=!4m6!3m5!1s0x30d70126cd13458f:0xb64995c01aefeeec!8m2!3d19.9803833!4d99.8502926!16s%2Fm%2F0vb3m9q?hl=th

ตัวอย่างเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ    https://www.crru.ac.th/2021/academic ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย    https://www.crru.ac.th/2021/researchข่าวประชาสัมพันธ์งานพระบรมราโชบายาย  https://www.crru.ac.th/2021/royal_policyข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ  https://www.crru.ac.th/2021/community_service

ตัวอย่างเว็บไซต์

ตัวอย่างเว็บไซต์

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์