การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร.ชร.จัดประชุมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแล้วยังมีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายงดรับของขวัญ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี ซึ่งได้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการงดรับของขวัญและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เดอะรีเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย