การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2567

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ที่มา : เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/546

.

2. แนวปฏิบัติ Do & Don’ts

ที่มา : เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/news/detail/02/1028

.

3. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ที่มา : เว็บไซต์ ITACRRU

https://ita.crru.ac.th/2024/03/07/1180/