CRRU ITA. News

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

Aministrater ITA News 2023-04-26 09:47:46

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ

มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและงานราชการ

มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดรับของขวัญในการปฏิบัติหน้าที่

ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy