การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

———————————————–

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับและการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคล และองค์กรภายนอกที่ประสงค์จะแสดงความยินดีความปรารถนาดี หรือขอรับพรจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี ด้วยคำกล่าวอวยพร สมุดอวยพรหรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับหรือการให้ของขวัญ

๓. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย