การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

———————————————–

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ดังนั้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับและการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในฐานะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประกาศนโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ กระเช้า และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ กระเช้า ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคล และองค์กรภายนอกที่ประสงค์จะแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือขอรับพรจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี ด้วยคำกล่าวอวยพร สมุดอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับหรือการให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

3. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย