การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีฐานะเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และการดำเนิพนักงานราชการภายใต้ หลักธรรมมาภิบาล ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมีช่องทางและแนวปฏิบัติในการรับเรื่อง การพิจารณา โดยมีหลักการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องร้องเรียนและทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการ2. นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ3. งานนิติกร ทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีอธิการบดีสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง4. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบข้อเท็จจริง5. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและสั่งการ6. งานนิติกร ทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ในกรณีอธิการบดีสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย7. คณะกรรมการสอบวินัยดำเนินการสอบวินัย8. คณะกรรมการสอบวินัยทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษหรือยุติเรื่องกรณีไม่มีความผิด9. อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษ กรณีพบว่ามีความผิดวินัย10. งานนิติการ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ถ้ามี) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฌชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวอย่างเว็บไซต์