การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

o8 Q&A

ตัวอย่างเว็บไซต์

o7 ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ    https://www.crru.ac.th/2021/academic ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย    https://www.crru.ac.th/2021/researchข่าวประชาสัมพันธ์งานพระบรมราโชบายาย  https://www.crru.ac.th/2021/royal_policyข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ  https://www.crru.ac.th/2021/community_service ตัวอย่างเว็บไซต์

o5 ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา  เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100  โทร 053-776-000  โทรสาร 053-776-001  E-Mail: general@crru.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แผนที่  https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/@19.980383,99.850293,14z/data=!4m6!3m5!1s0x30d70126cd13458f:0xb64995c01aefeeec!8m2!3d19.9803833!4d99.8502926!16s%2Fm%2F0vb3m9q?hl=th

o3 อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู       ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังนี้๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของประเทศ๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อวมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล […]