การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการ ขับเคลื่อนจริยธรรม  โดยการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่  ดังนี้ 1. คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรีกษาตอบคำถามทางจริยธรรม 2. แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

o39 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา