การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ———————————————  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและงานราชการ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดรับของขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy