การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2567

O6 Q&A

CRRU Q&A Webord

ที่มา https://crru.ac.th/qa/

CRRU Messenger Live Chat

ที่มา https://crru.ac.th/

CRRU Line Official

ที่มา https://page.line.me/596hsljb?oat_content=url&openQrModal=true