การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

o7 ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ    https://www.crru.ac.th/2021/academic ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย    https://www.crru.ac.th/2021/researchข่าวประชาสัมพันธ์งานพระบรมราโชบายาย  https://www.crru.ac.th/2021/royal_policyข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ  https://www.crru.ac.th/2021/community_service

ตัวอย่างเว็บไซต์