การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการ ขับเคลื่อนจริยธรรม 

โดยการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่  ดังนี้

1. คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรีกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

2. แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/gallery/view/146