การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

o11 แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

https://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20230412104037_1.pdf