การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • sornchai.mun@crru.ac.th

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • pairoj.dua@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • nawin.pro@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • jumrus@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • paweena.lee@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • suthat.kla@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • yingsak.pech@crru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • phuripat.kae@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • nualnapa.chu@crru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • anan.kae@crru.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • natthaphon.san@crru.ac.th