การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

———————————————

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ

มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและงานราชการ

มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดรับของขวัญในการปฏิบัติหน้าที่

ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy