CRRU OIT.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน : (o1) โครงสร้าง

# หัวข้อ ลิงค์
1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
#Aministrater