Gallery

สำนักงาน ป.ป.ช. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ย้อนกลับ
จำนวนผู้เข้าชม 69 คน